ప్రజలు మెచ్చునట్టి ఫలితమిచ్చు!.

డా.కల్లూరి ఆనందరావు

09 Jul 2024

ఏపుగా పెరిగిన అపురూపమగు చెట్టు
ప్రాణవాయువిచ్చు! ఫలములిచ్చు!
సేవకై యెదిగిన నవయుగ ప్రతినిధి
ప్రజలు మెచ్చునట్టి ఫలితమిచ్చు!.

Subscription

You do not have an active subscription. Subscribe Below


Welcome User

Signup/Login with your Phone Number to continue with Bharathamithram
LOGIN